077-307 90 95  of  +31 6 21 62 50 86   |    Ninnesweg 123 | 5981 PB Panningen                

4 augustus 2018:

Jubilee Schonez (Liba): kampioen teef
Marveil Muffin (Vito): beste pup
Greyanna Master Of Choice (Gucci): reservekampioen reu

 Liba Kampioenteef Den Bosch 4 8